Trivselregler A-ÖSom medlem i Brf Fogdetorp innehar du inte bara nyttjanderätten till din egen lägenhet. Du är även delägare i alla gemensamma utrymmen och markområden. Alla har vi därför ett gemensamt ansvar för skötsel och vård av dessa utrymmen.

Värdet på din egen lägenhet är till stor del beroende av standarden på de gemensamma utrymmena – att det är rent och snyggt och att människor trivs att bo i området. Därför är det viktigt att nedanstående trivselregler efterföljs.

Trivselreglerna gäller förutom för bostadsrättsinnehavaren även för familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete för din räkning. Reglerna gäller också för dem som hyr i andra hand.


Andrahandsuthyrning 

Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver alltid styrelsens medgivande. Anmälan ska göras i god tid och skriftligen på särskild blankett som finns att ladda ned på föreningens hemsida eller hämtas hos vicevärden. Ansökan ska innehålla skäl till andrahandsuthyrningen, under vilken tid uthyrningen ska ske samt kontaktuppgifter och personnummer på den som ska hyra i andra hand. Styrelsen beviljar i regel andrahandsuthyrning i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. Att olovligt hyra ut sin lägenhet kan innebära att du förlorar din nyttjanderätt till bostadsrätten och föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.


Den som nekas hyra ut sin lägenhet i föreningen kan överklaga styrelsens beslut hos hyresnämnden. Föreningen tar också ut en årsavgift på tio procent av basbeloppet för andrahandsupplåtelse. Beloppet läggs på avgiften för att täcka administrativa kostnader.


Styrelsen i Brf Fogdetorp har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden annars räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning. För att beviljas tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand ska bostadsrättshavaren tagit sin lägenhet i besittning under minst ett år. Bostadsrättshavare måste också vara skriven på lägenhetens adress. För vidare information om andrahandsuthyrning se föreningens stadgar eller kontakta styrelsen.


Anslag

I varje port sitter en anslagstavla. Här kan du informera dina grannar om kommande renovering, om du ska ha fest eller liknande. Glöm inte att ta bort informationen när den inte längre är aktuell. Affischering i entré och hiss är endast tillåtet med styrelsens godkännande.


Aptus-systemet 

Ditt användarnamn för inloggning är vanligtvis bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer. Lösenordet bör du ha fått av föregående bostadrättshavare. Om du inte vet ditt lösenord, kontakta HSB Kund- och medlemscenter. Du kan själv byta lösenordet under funktionen inställningar i Aptus. Aptus-bokningen finns även att ladda ner som app. Sök på Aptus – appen är grön med vitt nyckelhål.


Avfall 

Vid återvinningsstationen sorteras avfallen tidningar/returpapper (ej kuvert), plast- och pappersförpackningar, metallförpackningar, batterier samt färgat- och ofärgat glas. Grovsopor, farligt avfall och trädgårdsavfall ska lämnas till närmaste återvinningscentral. För mer information se gärna www.telge.se.


Organiskt avfall sorteras i den gröna påsen och övrigt avfall läggs i separat påse. Allt förpackas väl innan det slängs. Gröna påsar finns att hämta i cykelrummen i respektive hus. Det är strikt förbjudet att lämna sopor utanför containrarna vid miljöstationen eller någon annanstans i område.


Avgift

I månadsavgiften ingår kostnaden för värme, vatten, kabel-tv, bredband, IP-telefoni, sophämtning och bostadsrättstillägg. Avgiften ska varje månad vara föreningen tillhanda senast på förfallodagen. Det är viktigt att avgiften betalas i tid. Upprepade sena betalningar kan leda till att nyttjanderätten till bostadsrätten är förbrukad. Tänk på miljön och använd gärna autogiro eller e-faktura. Kontakta vicevärden eller föreningens ekonomiska förvaltare för mer information. 


Avlopp 

Tidningspapper, sanitetsbindor, tops och liknande föremål kan orsaka stopp i avloppet. Endast urin, avföring och toalettpapper får spolas ned i toaletten. Även matfett/matolja orsakar stopp i avloppet och förstör stammarna. Detta ska därför slängas i den gröna påsen. Större mängder matfett/matolja lämnas på närmaste återvinningscentral. Vid stopp i avlopp rensa i första hand avloppet själv. Om problemet kvarstår kan det vara aktuellt att tillkalla spolbil – konsultera gärna vicevärden först. Vid spolning av stammen är regeln att bostadsrättshavaren står för spolkostnaden om stoppet sitter i insticket till lägenheten. Är stoppet däremot i huvudstammen betalar föreningen kostnaden. Se föreningens stadgar för vidare information.


Balkonger 

På grund av olycksfallsrisken ska parasoll och balkonglådor alltid placeras på insidan av balkongen. Kom ihåg att vattna försiktigt så att det inte rinner ner till grannen. Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster och balkong. Fåglar skräpar ner och det som faller till marken kan locka till sig råttor och andra skadedjur. Skaka inte mattor, kuddar eller liknande föremål från balkong eller fönster. Använd istället avsedd piskplats.


Vid grillning på balkongen är det är endast tillåtet att använda elgrill.


Styrelsen beviljar för närvarande inte förfrågan om inglasning av balkong på grund av kommande fönster- och fasadrenovering. Texten kommer att uppdateras med nya villkor gällande de nya inglasade balkongerna.


Barnvagnar

Barnvagnar förvaras i barnvagnsförråden i respektive port eller inne i lägenheten. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa barnvagnar i fastigheternas allmänna utrymmen.


Bastu Rv 23

I lokalen finns omklädningsrum, duschar och vilstolar. Bastun bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen och blir tillgänglig efter att en nyttjandeavgift på 200 kronor betalats på vicevärdskontoret. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Biljardrum Rv 20

Här finns biljardbord med tillbehör och ett litet fikabord med stolar. Biljardrummet bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen och blir tillgängligt efter att en nyttjandeavgift på 200 kronor betalats på vicevärdskontoret. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Brandsäkerhet och brandvarnare

Av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl får inte möbler, cyklar, barnvagnar, rullatorer, leksaker, dörrmattor och liknande förvaras i trapphus, våningsplan eller källargångar. Det är vidare förbjudet att dekorera väggarna på våningsplanen med egen konst. Ansvarig bostadrättshavare kan bli ersättningsskyldig för kostnader som uppstår i samband med borttagande och påföljande återställning av vägg. Det är också förbjudet att lämna föremål för byteshandel i entréerna.


Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att lägenheten är utrustad med fungerande brandvarnare. Byt batterier när det behövs. Komplettera gärna lägenhetens brandskydd med brandsläckare och brandfilt. Rökning är absolut förbjuden i samtliga gemensamhetsutrymmen.


C-SAM

C-SAM tillhandahåller föreningens kabel-TV, bredband och IP-telefoni. För felanmälan, teknisk support eller andra frågor som rör ovanstående tjänster kontaktas C-SAM på telefonnummer 08 – 550 387 30.


Cyklar

Cyklar ska förvaras i cykelställen eller i cykelrummet på entréplan. Håll ordning på din cykel och rensa bort cyklar som inte längre används. Kom ihåg att ta med din cykel när du flyttar.


Dörrmattor

Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetens ytterdörr, det innebär både en brandrisk och försvårar vid trappstädning.


El

För att få ett fördelaktigt elpris är föreningen via HSB ansluten till ett avtal för gemensam el. Som enskild medlem tecknar du därför inte ett eget el-abonnemang. Elförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet och faktureras via avgiften. 


Fasad

Paraboler och antenner får inte monteras på fastighetens fasad, fönsterbåge eller balkongräcke. Paraboler och antenner får enbart fästas på insidan av balkongen med hjälp av stativ som inte är fastmonterade i balkonggolvet. Inga delar av parabolen får placeras utanför balkongen. Markiser får endast monteras efter skriftligt godkännande från styrelsen.


Felanmälan

Vid upptäckt av fel och brister i fastigheterna och i utemiljön ska all felanmälan göras till HSB Kund- och medlemscenter på telefon 010 - 442 56 50 eller e-post till info.sodertalje@hsb.se. Anmälan av akuta fel måndag - fredag efter kl. 16.00 samt helger görs på tel. 08 - 551 512 55. Vid felanmälan skall alltid namn, lägenhets-, hus- och telefonnummer anges. Fel på hissarna anmäls direkt till hissleverantören PW Hiss & El AB på telefonnummer 08 - 550 177 50. 


Kom ihåg att vi alla har ett gemensamt ansvar att rapportera fel och brister i våra fastigheter och utemiljö. Vänta inte på att någon annan ska göra det.


Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt men glöm inte att visa hänsyn. Meddela grannarna innan genom skriftligt anslag på tavlan i entrén. Vänligen respektera att ljudnivån i huset ska hållas nere efter klockan 23.00 på helger och klockan 22.00 på vardagar.

Flyttning

Vid in- och utflyttning ska skydd sättas upp i hiss, trapphus och våningsplan för att skydda väggar och annan interiör mot skada. Om skador uppkommer, debiteras ansvarig bostadsrättshavare oavsett vem som utfört flytten.


Fogdetorpsnytt

Fyra gånger om året, i februari, maj, augusti och november, publiceras föreningens informationsblad Fogdetorpsnytt. Informationsbladet finns också tillgängligt på föreningens hemsida. Det är viktigt att hålla sig informerad om det som händer i föreningen.


Föreningen

Tillsammans utgör vi medlemmar föreningen Brf Fogdetorp.


Föreningsarbete

En bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang och ansvarstagande. För ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och vi ser gärna att ni deltar i föreningsarbetet. Kontakta valberedningen för information om styrelsearbetet via e-post: valberedningen@fogdetorp.se.


Föreningslokalen Rv 24

Föreningen tillhandahåller en gemensamhetslokal med komplett kök som passar bra för sällskap upp till trettio personer. Föreningslokalen kan nyttjas mellan klockan 10.00 – 23.00, uppdelat på två pass, pass 1 klockan 10.00 – 15.59 samt pass 2 klockan 16.00 – 23.00. Hyran för lokalen är 200 kronor för pass 1 och 300 kronor för pass 2. Lokalen bokas hos vicevärden och lokalhyran debiteras via månadsavgiften. Om lokalen inte avbokats senast 48 timmar innan bokat pass debiteras medlem för lokalkostnaden. Notera att lokalen inte är bokningsbar på nyårsafton. Lokalansvarig ska alltid kontaktas vid upptäckt av brister i lokalen eller om något gått sönder under bokat pass. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Städa alltid lokalen och lämna den i det skick du själv önskar finna den. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Försäkring

Som bostadsrättshavare är det viktigt att du har en giltig hemförsäkring om skada skulle inträffa på den egendom du är underhållsskyldig för. Styrelsen ska alltid underrättas om allvarliga skador inträffar i din lägenhet, exempelvis vid uppkommen vattenskada. Genom föreningens fastighetsförsäkring omfattas samtliga medlemmar av ett kollektivt bostadsrättstillägg. En sådan försäkring behöver därför inte tecknas separat av enskild medlem. Kontakta vicevärden för mer information om föreningens fastighetsförsäkring. 


Förvaltning

HSB Södertälje ansvarar för såväl föreningens fastighetsförvaltning som den administrativa och ekonomiska förvaltningen. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan eller Aptus-tavlorna. Se även punkten Felanmälan ovan.


Gemensamma kostnader

Samtliga kostnader för värme, vatten, el, städning, sophämtning med mera betalas gemensamt av oss bostadsrättshavare i föreningen. Var därför sparsam med vattenförbrukningen och uppmärksam på lägenhetens innetemperatur.


Gemensamma utrymmen

Hjälp till att hålla snyggt i våra gemensamma utrymmen. För allas trevnad tänk på att visa omtanke och respekt för dina grannar. Rökning är absolut förbjuden i fastigheternas gemensamma utrymmen.


Grillning 

Använd gärna de gemensamma grillplatserna i föreningen. I varje hus finns också en klotgrill att låna. Tänk på brandrisken när du grillar. Rengör alltid grillen, töm den på aska och ställ tillbaka grillen. Lämna aldrig sopor efter dig. Vänligen respektera ljudnivån efter klockan 22.00 i föreningens utomhusmiljö. Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen.


Gym Rv 26 

I friskvårdslokalen finns både fria vikter och maskiner. Gymmet blir tillgängligt efter att en nyttjandeavgift på 200 kronor betalats på vicevärdskontoret. Av utrymmesskäl är det endast tillåtet att ta med en gäst till gymmet. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Gym Rv 30

Detta är en friskvårdslokal med lättare redskap. Här är det möjligt att exempelvis utöva yoga och core. Det går också bra att anordna gruppträning. Gymmet blir tillgängligt efter att en nyttjandeavgift på 200 kronor betalats på vicevärdskontoret. Av utrymmesskäl är det endast tillåtet att ta med en gäst till gymmet. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Gästrum Rv 28

Föreningen tillhandahåller ett gästrum med sex sängplatser och pentry med tillhörande utrustning. Gästrummet kan hyras till en kostnad av 150 kronor/natt och är bokningsbart max sju nätter i rad åt gången, max tre gånger per år. Lokalen bokas hos vicevärden och lokalhyran debiteras via månadsavgiften. Om lokalen inte avbokats senast 48 timmar innan bokat pass debiteras medlem för lokalkostnaden. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.

Hemsidan/Aptus

På föreningens hemsida och på Aptus-tavlan i respektive hus finns relevant information för föreningens medlemmar. Här finner du bland annat kontaktuppgifter till styrelsen, vicevärden och felanmälan. Hemsidan uppdateras löpande med det som händer i föreningen. Via bokningsfunktionen på hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen bokas också tvättstuga, pingislokal, biljardrum, bastu och släpkärra.


Husdjur/djur

Boende som har husdjur har ansvar för att hålla efter sitt djur. Hundar ska alltid vara kopplade inom området, detta gäller även gemensamma utrymmen i husen. Många lider också av allergiska besvär och det är därför inte tillåtet att ta med husdjur till tvättstugan eller i övriga gemensamhetslokaler. Det är förbjudet att lägga mat på marken till vilda djur eftersom det finns en risk att det även lockar till sig råttor och andra skadedjur. Av samma anledning är det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster och balkong.


Idéer och förslag

Kontakta gärna styrelsen med idéer och förslag på förbättringsåtgärder. Skicka e-post till styrelsen@fogdetorp.se eller lämna skriven lapp i brevlådan utanför vicevärdskontoret, Rv 23. Kom ihåg att skriva namn och kontaktuppgifter så att du kan få svar. Idéer och förslag utan avsändare tas inte i beaktande.


Köksfläkt

Vid installation av köksfläkt är endast kolfilterfläkt tillåten, vilket har att göra med utformningen av föreningens ventilationssystem. Fläkten får heller inte anslutas direkt på ventilationssystemet. Fel installerad köksfläkt kan skada ventilationssystemet, medföra brandrisk och sprida matos i andra delar av fastigheten.


Lägenhetsförråd/källare

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett matkällarförråd som är märkta med lägenhetens nummer. Förvara inte värdesaker eller brandfarligt material såsom bensin och fotogen i förrådet. Det är inte tillåtet att ställa och förvara saker i gången utanför förråden eller att använda andra medlemmars förråd även om de står tomma. Av säkerhetsskäl ska dörren in till källaren alltid hållas stängd.


Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har ett lägenhetsnummer som sitter ovanför lägenhetsdörrens utsida. Det är samma nummer som återfinns i kontraktet och medlemsregistret. Föreningens lägenhetsnummer ska inte förväxlas med det lägenhetsnummer som förekommer i folkbokföringsregistret. För mer information se Skatteverkets hemsida.


Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret innehåller uppgifter om lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen. I förteckningen noteras bostadsrättshavarens namn och insatsen för bostadsrätten. Alla förändringar i förteckningen, såsom panter ska genast antecknas och kopior av överlåtelseavtalen ska fogas till förteckningen. Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få ut uppgifter från lägenhetsförteckningen. För utdrag ur lägenhetsregistret kontaktas vicevärden.


Mopeder

Mopeder ska endast förvaras i avsett förråd. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara mopeder i övriga utrymmen.


Nycklar/Aptus-brickor/fjärrkontroll till garaget

Vicevärden hanterar samtliga ärenden som rör nycklar, Aptus-brickor och fjärrkontroll till garaget. Vid utflyttning ska minst tre lägenhetsnycklar, tre Aptus-brickor samt nycklarna till allmänna utrymmen lämnas för kvittering till inflyttande bostadsrättshavare. Vid förlust av Aptus-bricka eller fjärrkontroll ska dessa omgående spärras. Det görs enklast via hemsidan eller Aptus-tavlorna – alternativt genom att kontakta vicevärden.


Parkering/garage

För hjälp med parkeringsplats vänder du dig till vicevärden.


Det är tillåtet att parkera 15 minuter framför entrén, på gator och inkörsvägar. Vid parkering längre än 15 minuter riskerar bilägaren böter. Visa hänsyn i området och kör eller parkera inte på gräsmattorna. Vid in- och utflyttning kontaktas vicevärden för separat tillstånd.


Den som hyr garage- eller parkeringsplats får inte använda den till annat ändamål än som uppställningsplats för ett fordon. Det är således inte tillåtet att använda garaget eller förhyrd parkeringsplats till reparationer, biltvätt eller som förvaring av bildäck och andra föremål. För biltvätt hänvisar styrelsen till avsedda platser. Vänligen kontakta vicevärden för tillgång till tvätt på övre däck.


Det är förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i bil- och mopedgarage. Håll tillåten hastighet på 10 km/timmen i garaget och kontrollera alltid att garageportarna går i lås. Vi hjälps alla åt med att hålla ute objudna gäster.


Pingisrum Rv 22

Här finns ett bordtennisbord men racketar och bollar medtages. Pingisrummet bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen och blir tillgängligt efter att en nyttjandeavgift på 200 kronor betalas på vicevärdskontoret. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Porttelefon

Porttelefonen fungerar som en säkerhet för oss boende så att obehöriga inte tar sig in i våra fastigheter. Du kan själv registrera det nummer som ska vara kopplat till porttelefonen via din inloggning till Aptus-systemet eller kontakta vicevärden för hjälp. Porttelefonen fungerar alla veckodagar mellan klockan 06.00 – 21.00. Därefter är det endast möjligt att släppa in besökare via porttelefonen genom att gästen manuellt slå det nummer som är kopplat till funktionen.


Postboxar

Det är inte tillåtet att placera egenskriven lapp med bostadsrättshavarens namn på postboxarna. Vid behov av ändring eller ny namnskylt kontakta vicevärden. Det är inte heller tillåtet att klistra fast egna Ej reklam-skyltar på facken, då det förstör ytan på boxarna och ger ett oenhetligt intryck. Ej reklam-skylt finns att hämta hos vicevärden och placeras på samma rad som bostadsrättshavarens namn på postboxen.


Publokalen Rv 25

Föreningen tillhandahåller en gemensamhetslokal som passar bra för mindre sällskap upp till tjugo personer. Här finns porslin, kylskåp, ugn och diskmaskin men ingen spis. I anslutning till puben finns också möjlighet att spela dart. Publokalen kan nyttjas mellan klockan 10.00 – 23.00, uppdelat på två pass, pass 1 klockan 10.00 – 15.59 samt pass 2 klockan 16.00 – 23.00. Hyran för lokalen är 150 kronor för pass 1 och 200 kronor för pass 2. Lokalen bokas hos vicevärden och lokalhyran debiteras via månadsavgiften. Om lokalen inte avbokats senast 48 timmar innan bokat pass debiteras medlem för lokalkostnaden. Notera att lokalen inte är bokningsbar på nyårsafton. Lokalansvarig ska alltid kontaktas vid upptäckt av brister i lokalen eller om något gått sönder under bokat pass. Vänligen respektera de lokalregler som finns på hemsidan och i lokalen. Städa alltid lokalen och lämna den i det skick du själv önskar finna den. Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas och eventuella städ- och saneringskostnader tillkomma. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Renovering

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får exempelvis byta golv, tapetsera, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror. Om du avser att göra mer omfattande förändringar ska styrelsen alltid kontaktas för konsultation. Särskilt tillstånd av styrelsen krävs bland annat vid ingrepp i bärande vägg eller ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten. En tydlig beskrivning samt en planritning över det tilltänkta ingreppet ska lämnas till styrelsen för godkännande. För mer information se föreningens stadgar och fliken för Renovering på hemsidan.


Vid renovering av badrum ska arbetet utföras fackmannamässigt. För att säkerställa att föreningen får full ersättning vid eventuell skada orsakad av bostadshavaren bör ett våtrumsintyg utfärdas som garanterar att det är fackmannamässigt utfört. En kopia på intyget lämnas till styrelsen när arbetet är färdigt.


Renoveringsarbete i lägenheter utförs på dagtid helgfria* vardagar mellan klockan 08.00 – 18.00 samt helgfria lördagar mellan klockan 10.00 – 18.00. Informera alltid dina grannar om aktuell tidplan för renoveringen på anslagstavlan i entrén och ta gärna kontakt med dina närmsta grannar som berörs mest av eventuella störande ljud. Vid förflyttning av renoveringsmaterial ska väggar i hiss, entré och våningsplan täckas för att undvika skador på interiör. Bostadrättshavaren ansvar för att allt material som hör samman med renoveringen forslas bort.


Rökning

Intill portarna, vid föreningens lekplatser och i samtliga gemensamhetsutrymmen och lokaler är rökning absolut förbjuden. Respektera också att många störs av cigarettrök. Det är förbjudet att slänga fimpar från balkongen och på marken. Använd de askkoppar som finns i området.


Släpkärran

I föreningen finns en släpkärra som medlemmarna kostnadsfritt kan låna. Den bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen. Nyckeln hämtas i ett nyckelskåp utanför publokalen i Rv 25 och kabeln finns i skåpet under. Släpkärran är uppställd i kallgaraget bakom trappen ned till varmgaraget. Släpkärran kan bokas max fyra pass per månad. Vid upptäckt av fel och brister med kärran kontaktas HSB kund- och medlemscenter


Snöröjning

Vid behov av extra halkbekämpning kontakta vicevärden eller använd sanden i utställda sandlådor.


Den som hyr parkering ansvarar för snöröjning på sin parkeringsplats. Snöskyffel finns att låna i respektive hus.


Stadgar/stämma och styrelse

Föreningens stadgar och bostadsrättslagen reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och finns på föreningens hemsida. Föreningsstämman hålls årligen den andra onsdagen i maj. I enlighet med stadgarna ska kallelsen till stämman delas ut senast två och tidigast fyra veckor innan stämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet och varje hushåll har en röst. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer. Vid stämman väljs styrelsens ordförande, styrelsens ledamöter, valberedning och revisor. På föreningsstämman har medlemmarna också möjlighet att få ett ärende behandlat genom skriven motion. Motioner mottas senast den 31 mars och skickas till fogdetorp@styrelsen.se eller lämnas i brevlådan utanför vicevärdskontoret, Rv 23. Endast de ärenden som meddelats i förväg får behandlas och beslutas om vid stämman.


Enligt stadgarna ska protokollet från stämman vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor efter stämman. Protokollet publiceras då på hemsidan och finns även att hämta på vicevärdskontoret.


Styrelsen består av minst tre och högst elva ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder den tredje tisdagen i varje månad utom juli. Tiden däremellan jobbar de olika utskotten både med beslutade ärenden och med att bereda kommande ärenden för behandling i styrelsen. Protokollen från styrelsens möten är inte offentliga handlingar eftersom de kan innehålla uppgifter om enskilda medlemmar. Aktuella uppgifter om styrelsen finns på hemsidan och på Aptus-tavlorna.


Strömavbrott

Strömavbrott i lägenheten beror ofta på att det gått en säkring. Kontrollera först elskåpet som sitter i hallen i lägenheten. Om problemet kvarstår har troligtvis huvudsäkringen på våningsplanet gått. Kontakta då någon ur styrelsen för hjälp. Jouren ska inte tillkallas då det innebär en onödig kostnad för föreningen.


Störande ljud

Visa dina grannar hänsyn vid alla tider på dygnet. Tänk på ljudnivån när du tittar på TV, lyssnar på musik eller spelar något instrument. Kom också ihåg att användning av tvättmaskin och dammsugning kan störa dina grannar.


Särskild hänsyn bör visas vardagar mellan klockan 22.00 – 07.00 och på helger mellan klockan 23.00 – 09.00. Undvik störande vattentappning mellan klockan 22.00 – 06.00. Vad gäller enstaka särskilt störande ljud är det exempelvis tillåtet att borra ett hål, hamra eller spika upp en tavla vardagar mellan klockan 08.00 – 20.00 samt helger mellan klockan

10.00 – 16.00. För tillåten tid vid mer omfattande renovering se punkten Renovering ovan.


Om du upplever att du störs ta i första hand själv kontakt med din granne. Om det inte hjälper kan styrelsen kontaktas.


Säkerhet

Källardörrar, bakdörren och porten i entrén ska alltid hållas stängda och låsta. Vid flyttning eller transport av möbler, varor och liknande ska porten ställas upp så kort tid som möjligt och alltid under uppsikt. Detsamma gäller dörrarna till anslutande cykel- och barnvagnsrum. Tillsammans har vi alla ett ansvar att förebygga inbrott och skadegörelse.


Trivselpeng

För att öka trivseln i föreningen finns en trivselpeng för respektive hus på 3 000 kronor att använda till en gemensam aktivitet. En skriftlig förfrågan lämnas till styrelsen för godkännande av kostnader för planerad aktivitet. Blankett för redovisning av kostnader finns att hämta på hemsidan och vicevärdskontoret.


Tvättstugan

I samtliga hus finns två tvättstugor. Varje tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. I Rv 20 finns en gemensam tvättstuga för grovtvätt som också bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen. Tiderna är uppdelade i tretimmarspass mellan klockan 06.00 – 00.00. Det går att boka max tre pass åt gången. Om passet inte nyttjas inom trettio minuter förfaller bokningen.


Vänligen respektera tillåten tvättid och de lokalregler som finns på hemsidan och i tvättstugan. Visa dina grannar hänsyn och lämna alltid tvättstugan i väl städat skick. Även hemtjänst som tvättar för medlemmars räkning omfattas av lokalreglerna. Felanmälan görs till HSB Kund- och medlemscenter på telefon 010 - 442 56 50 eller e-post till info.sodertalje@hsb.se. Magnetskylt med felanmälan placeras på den anmälda utrustningen. För nytt städmaterial kontaktas HSB Kund- och medlemscenter.


Underhåll lägenhet

Bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, vilket innebär att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ansvarar för underhåll och reparation av lägenheten och tillhörande utrymmen. Vad bostadsrättshavaren är skyldig att underhålla framgår av föreningens stadgar och av bostadsrättslagen. Till lägenhetens underhållsskyldighet hör bland annat lägenhetens väggar, golv, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt lägenhetens innerdörrar.


Det är viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar ofta mycket pengar och leder till stort obehag för de som drabbas.


Nota bene! Bostadsrättshavaren är skyldig att ge föreningen tillträde till lägenheten för att utföra arbete som föreningen ansvarar för.


Utomhusmiljön

Vår fina utemiljö är till för att användas så medverka gärna till att den blir till en glädje för oss alla. Ta inga genvägar genom planteringar, utan använd de anlagda gångarna. Vi hjälps alla åt att hålla snyggt efter oss, använd därför papperskorgar för skräp och plocka upp efter hunden. Större avfall tas med hem och slängs i sopnedkastet. Tänk på att ställa tillbaka utemöblerna om du flyttar dem. Respektera grannarna och håll nere ljudnivån efter klockan 22.00 i utemiljön. Rökning vid lekplatserna är absolut förbjuden. Använd gärna föreningens platser för utomhusaktiviteter (boule, tennisbana, basket, fotbollsplan och isbana).


Vicevärden

Besökstid för medlemmar är onsdagar jämna veckor klockan 18.00 - 19.00 på kontoret Rosenhöjdsvägen 23.


Välkomstvärd

Välkomstvärden introducerar nyinflyttade till föreningen. 


Överlåtelse av lägenhet

Vid försäljning av bostadsrätt ska köparen först godkännas som medlem i föreningen. Det görs efter att styrelsen fått en kopia av överlåtelseavtalet tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen och därefter tagit en aktuell kreditupplysning. Utöver kreditupplysning kan styrelsen vid behov kräva uppgifter om arbetsgivarintyg, inkomst och andra referenser. Även i samband med ändrade ägandeförhållanden vid exempelvis giftermål/samboskap eller skilsmässa ska överlåtelsehandlingar lämnas till styrelsen.


Styrelsen i Brf Fogdetorp har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent ska bo i lägenheten äga minst 10 procent av bostaden annars räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning.Vid frågor och funderingar om trivselreglerna vänligen kontakta styrelsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Till helgdagar räknas:

Nyårsafton, nyårsdagen, trettondedagsafton, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons afton, alla helgons dag, julafton, juldagen och annandag jul.