Trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö


Uppdaterad 2022-06-10


Som medlem i Brf Fogdetorp innehar du inte bara nyttjanderätten till din egen
lägenhet. Du är även delägare i alla gemensamma utrymmen och markområden. Alla
har vi därför ett gemensamt ansvar för skötsel och vård av dessa utrymmen.
Värdet på din egen lägenhet är till stor del beroende av standarden på de gemensamma
utrymmena – att det är rent och snyggt och att människor trivs att bo i området. Därför
är det viktigt att nedanstående trivselregler efterföljs.
Trivselreglerna gäller förutom för bostadsrättshavaren även för familjemedlemmar,
gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete för din räkning. Reglerna gäller
också för dem som hyr i andra hand.


Andrahandsuthyrning
Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver alltid styrelsens medgivande. Anmälan ska göras
i god tid och skriftligen på särskild blankett som finns att ladda ned på föreningens hemsida.
Ansökan ska innehålla skäl till andrahandsuthyrningen, under vilken tid uthyrningen ska ske
samt kontaktuppgifter och personnummer på den som ska hyra i andra hand. Styrelsen
beviljar i regel andrahandsuthyrning i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.


Den som nekas hyra ut sin lägenhet i föreningen kan överklaga styrelsens beslut hos
hyresnämnden. Föreningen tar också ut en årsavgift på tio procent av basbeloppet för
andrahandsupplåtelse. Beloppet läggs på avgiften för att täcka administrativa kostnader.


Föreningen har fattat policybeslutet att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent
ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden annars betraktas det som en olovlig
andrahandsuthyrning. Bostadsrättshavare ska också vara skriven på lägenhetens adress. För
vidare information om andrahandsuthyrning se föreningens stadgar eller kontakta styrelsen.
Att olovligen hyra ut sin lägenhet kan innebära att nyttjanderätten till bostadsrätten är
förverkad och föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.


Anslag
I varje port sitter en anslagstavla. Här kan du informera dina grannar om kommande

renovering, om du ska ha fest eller liknande. Glöm inte att ta bort informationen när den inte
längre är aktuell. Affischering i entré och hiss är endast tillåtet med styrelsens godkännande.


Aptus/hemsidan
På föreningens hemsida och på Aptus-tavlan i respektive hus finns all relevant information för
föreningens medlemmar. Här finner du bland annat kontaktuppgifter till styrelsen, HSB kund-
och medlemscenter och övrig felanmälan. Hemsidan och Aptus-tavlorna uppdateras löpande
med det som händer i föreningen och det är viktigt att som medlem ta del av den
informationen. Via bokningsfunktionen på hemsidan och Aptus-tavlorna bokas också
tvättstuga, pingislokal, biljardrum, bastu och släpkärra. Aptus-bokningen finns även att ladda
ner som app – välj Aptus-home.
Ditt användarnamn för inloggning är vanligtvis bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer.
Lösenordet bör du ha fått av föregående bostadsrättshavare. Om du inte vet ditt lösenord,
kontakta HSB kund- och medlemscenter. Du kan själv byta lösenordet under funktionen
inställningar i Aptus.


Avfall
Vid återvinningsstationen sorteras tidningar/returpapper (ej kuvert), plast- och
pappersförpackningar, metallförpackningar, batterier samt färgat- och ofärgat glas. Organiskt
avfall sorteras i separat påse som finns att hämta i cykelrummet i respektive hus. Grovsopor,
farligt avfall och trädgårdsavfall ska lämnas till närmaste återvinningscentral. För mer
information se gärna www.telge.se. Det är strikt förbjudet att lämna sopor utanför
containrarna vid återvinningsstationen, vid sopkärlen eller någon annanstans i området.


Avgift

I månadsavgiften ingår kostnaden för värme, vatten, digital-TV, bredband, IP-telefoni,
sophämtning och bostadsrättstillägg. Avgiften ska varje månad vara föreningen tillhanda
senast på förfallodagen. Det är viktigt att avgiften betalas i tid. Upprepade sena betalningar
kan leda till att nyttjanderätten till bostadsrätten är förverkad. Tänk på miljön och använd
gärna autogiro eller e-faktura. Kontakta HSB kund- och medlemscenter för mer information.


Avlopp
Endast urin, avföring och toalettpapper får spolas ned i toaletten. Våtservetter, sanitetsbindor,
tops och liknande föremål kan orsaka stopp i avloppet. Även matfett/matolja orsakar stopp,
kan förstöra stammarna och slängs därför separat. Större mängder matfett/matolja lämnas på
närmaste återvinningscentral.
Stopp i avlopp rensas i första hand själv. Om problemet kvarstår kan det vara aktuellt att
tillkalla spolbil – konsultera alltid HSB kund- och medlemscenter först. Sitter stoppet i
insticket till lägenheten är bostadsrättshavaren ansvarig och debiteras spolkostnaden. Sitter
stoppet däremot i huvudstammen är föreningen underhållsansvarig och står därmed för
kostnaden. Se föreningens stadgar för vidare information.


Balkonger
Inga föremål som exempelvis parasoll och balkonglådor får placeras på utsidan av balkongen.
Skaka inte mattor, kuddar eller liknande från balkong eller fönster. Använd istället avsedd
piskplats. Vid grillning på balkongen är det endast tillåtet att använda elgrill.
Putsen på balkongens sidor är känslig och riskerar att spricka om man borrar i den. Det är
därför inte tillåtet att sätta upp hyllor eller andra föremål på väggarna. Åverkan på dem
medför risk för kostsamma problem med sprickor och fuktinträngning. För bruksanvisning
och skötselråd gällande balkong och inglasning se föreningens hemsida.


Barnvagnar
Barnvagnar förvaras i barnvagnsförrådet i respektive hus eller inne i lägenheten. Av
brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa barnvagnar i fastighetens allmänna utrymmen.


Brandsäkerhet och brandvarnare
Av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl får inte möbler, cyklar, barnvagnar, rullatorer,
leksaker, dörrmattor och liknande förvaras i trapphus, våningsplan eller källargångar. Det är
heller inte tillåtet att lämna föremål för byteshandel i entréerna eller att dekorera väggarna på
våningsplanen med egen konst. Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att lägenheten är
utrustad med fungerande brandvarnare. Byt batterier när det behövs. Komplettera gärna
lägenhetens brandskydd med brandsläckare och brandfilt. Rökning är absolut förbjuden i
samtliga gemensamhetsutrymmen. Ett antal gånger per år genomför styrelsen en kontroll av
fastighetens brandskydd.


Cyklar
Cyklar ska förvaras i cykelställen eller i cykelrummet på entréplan. Håll ordning på din cykel
och rensa bort cyklar som inte längre används. Kom ihåg att ta med din cykel när du flyttar.


El
För att få ett fördelaktigt elpris är föreningen via HSB ansluten till ett avtal för gemensam el.
Som enskild medlem tecknar du därför inte ett eget el-abonnemang. Elförbrukningen mäts
individuellt för varje lägenhet och faktureras via avgiften.


Fasad
Inga föremål som exempelvis paraboler och antenner får monteras på fastighetens fasad,
fönsterbåge eller balkongräcke. Paraboler och antenner får enbart fästas på insidan av
balkongen med hjälp av stativ som inte är fastmonterade i balkonggolvet. Inga delar av
parabolen får placeras utanför balkongen. Åverkan på fasaden medför risk för kostsamma
problem med sprickor och fuktinträngning.


Felanmälan
Vid upptäckt av fel och brister i fastigheten och i utemiljön ska felanmälan göras till HSB
kund- och medlemscenter på telefonnummer 010–442 56 50, med formuläret via HSBs
hemsida, via e-post till info.sodertalje@hsb.se eller med hjälp av inloggning med BankID via
Mitt HSB. Fördelen med det sistnämnda alternativet är snabbare hantering samt att du på
Mina sidor själv kan följa statusen på din felanmälan.
Akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag anmäls, efter klockan 16.00 måndag
till fredag och helger, till Jonsson fastighetsjour på telefonnummer 08–551 512 55. Uppge
alltid namn, hus och telefonnummer vid felanmälan.
Fel på hissarna anmäls direkt till hissleverantören PW Hiss & El AB på telefonnummer
08–550 177 50.


Kom ihåg att vi alla har ett gemensamt ansvar att rapportera fel och brister i vår
fastighet och utemiljö. Vänta inte på att någon annan ska göra det.


Fest
Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt men glöm inte att visa hänsyn. Meddela grannarna
innan genom skriftligt anslag på tavlan i entrén. Vänligen respektera att ljudnivån i huset ska
hållas nere efter klockan 23.00 på helger och klockan 22.00 på vardagar.


Flyttning
Vid in- och utflyttning ska skydd sättas upp i hiss, trapphus och våningsplan för att skydda

väggar och annan interiör mot skada. På hemsidan finns även viktig information för dig som
flyttar in eller ut ur föreningen.


Fogdetorpsnytt
Som ett komplement till Aptus-tavlorna och hemsidan delas föreningens informationsblad
Fogdetorpsnytt ut tre till fyra gånger om året. Informationsbladet finns också tillgängligt på
föreningens hemsida. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om det som händer i föreningen.


Föreningen
Tillsammans utgör vi medlemmar föreningen Brf Fogdetorp.


Föreningsarbete
En bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang och ansvarstagande. För ett
trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade
om föreningens angelägenheter och vi ser gärna att ni deltar i föreningsarbetet. Kontakta
valberedningen för information om styrelsearbetet via e-post valberedningen@fogdetorp.se.


Försäkring
Genom föreningens fastighetsförsäkring omfattas samtliga medlemmar av ett kollektivt
bostadsrättstillägg, vilket därför inte behöver tecknas separat. Bostadsrättstillägget gäller för
den fasta inredningen samt för den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du
är underhållsskyldig för. Försäkringsvillkor och kontaktuppgifter återfinns på föreningens
hemsida.


Som bostadsrättshavare är det också viktigt att du har en giltig hemförsäkring om exempelvis
skada skulle inträffa på lösöret i bostaden, vid evakuering i samband med vatten- eller
brandskada och vid inbrott. HSB kund- och medlemscenter ska alltid kontaktas för vidare
hantering om allvarliga skador inträffar i din lägenhet, exempelvis vid uppkommen
vattenskada.


Förvaltning

HSB Södertälje ansvarar för såväl föreningens fastighetsförvaltning som den administrativa
och ekonomiska förvaltningen. Förvaltaren bistår vidare föreningen både med förvaltning av
fastigheten och i boendenära frågor. HSB kund- och medlemscenter kontaktas på
telefonnummer 010–442 56 50 eller via e-post info.sodertalje@hsb.se. För övriga
kontaktuppgifter se Aptus-tavlorna eller hemsidan. Se även punkten Felanmälan.


Gemensamma kostnader
Samtliga kostnader för värme, vatten, el, städning, sophämtning med mera betalas gemensamt
via avgiften av oss bostadsrättshavare i föreningen. Var därför exempelvis uppmärksam på
lägenhetens vattenförbrukning och sopsortera rätt.


Grillning
Använd gärna de gemensamma grillplatserna i föreningen. I varje hus finns också en klotgrill
att låna. Tänk på brandrisken när du grillar. Rengör alltid grillen, töm den på aska och ställ
tillbaka grillen. Lämna aldrig sopor efter dig. Vänligen respektera ljudnivån efter klockan
22.00 i föreningens utomhusmiljö. Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen.


Husdjur/djur
Hundar ska alltid vara kopplade såväl inom området, som i det gemensamma utrymmet i

fastigheten. Många lider också av allergiska besvär och det är därför inte tillåtet att ta med
husdjur till tvättstugan eller i övriga gemensamhetslokaler. Det är vidare förbjudet att utfordra
vilda djur eftersom det finns risk att det lockar till sig råttor och andra skadedjur. Av samma
anledning är det inte tillåtet att mata fåglar från fönster och balkong.


Idéer och förslag
Skicka gärna idéer och förslag på förbättringsåtgärder till styrelsen via e-post
styrelsen@fogdetorp.se eller lämna skriven lapp i brevlådan utanför kontoret, Rv 23. Kom
ihåg att skriva namn och kontaktuppgifter så att du kan få svar. Idéer och förslag utan
avsändare tas inte i beaktande.


Köksfläkt
Vid installation av köksfläkt är endast kolfilterfläkt tillåten, vilket har att göra med
utformningen av föreningens ventilationssystem. Fläkten får heller inte anslutas direkt på
ventilationssystemet. Fel installerad köksfläkt kan skada ventilationssystemet, medföra
brandrisk och sprida matos i andra delar av fastigheten.


Lokaler

I föreningen finns det flertalet lokaler som kan nyttjas av medlemmar.

Lokalerna är:

- Bastu

- Biljardrum

- Bytesrum

- Föreningslokal

- Gym

- Gästrum

- Pingisrum

- Pub

- Träningslokal


För mer information och regler om lokalerna, se respektive lokalsida under menyn "lokaler och aktiviteter" --> "lokaler".


Lägenhetsförråd/källare
Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett matkällarförråd som är märkta med lägenhetens
nummer. Förvara inte värdesaker eller brandfarligt material såsom bensin och fotogen i
förrådet. Det är inte tillåtet att ställa och förvara saker i gången utanför förråden eller att
använda andra medlemmars förråd även om de står tomma. Av säkerhetsskäl ska dörren in till
källaren alltid hållas stängd. I de matkällarförråd där aggregaten slutat att fungera kommer av
kostnadsskäl inte nya att installeras.


Lägenhetsnummer
Alla lägenheter har ett lägenhetsnummer som sitter ovanför lägenhetsdörrens utsida. Det är
samma nummer som återfinns i kontraktet och medlemsregistret. Föreningens
lägenhetsnummer ska inte förväxlas med det lägenhetsnummer som förekommer i
folkbokföringsregistret. För mer information se Skatteverkets hemsida.


Lägenhetsförteckning
Lägenhetsförteckningen innehåller uppgifter om lägenhetens beteckning, belägenhet,
rumsantal och övriga utrymmen. I förteckningen noteras bostadsrättshavarens namn och
insatsen för bostadsrätten. Alla förändringar, såsom panter ska antecknas och kopior av
överlåtelseavtalen ska fogas till förteckningen. Det är endast bostadsrättshavaren som har rätt
att få ut uppgifter om lägenheten. För utdrag ur lägenhetsförteckningen kontaktas HSB kund-
och medlemscenter.


Mopeder
Mopeder ska endast förvaras i avsett förråd. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att
förvara mopeder i övriga utrymmen.


Nycklar/Aptus-brickor/fjärrkontroll till garaget
Vid ärenden som rör nycklar, Aptus-brickor och fjärrkontroll till garaget kontaktas HSB

kund- och medlemscenter. Vid utflyttning ska samtliga lägenhetsnycklar, Aptus-brickor samt
nycklarna till allmänna utrymmen lämnas till inflyttande bostadsrättshavare. Vid förlust av
Aptus-bricka eller fjärrkontroll ska dessa omgående spärras via HSB kund- och
medlemscenter.


Odlingslotter
Utanför Rv 20 finns sexton stycken mindre odlingslotter. Tanken är att de främst ska bidra till
ökad trivsel och gemenskap i föreningen samt vara lättillgängliga för de medlemmar som är
intresserade av att odla. För att få tillgång till en lott anmäler du ditt intresse till HSB kund-
och medlemscenter och föreningen tar sedan ut en avgift på 200 kr/år som debiteras via
avgiftsavin. Vid uppsägning av lotten återbetalas inte avgiften. Endast en lott per hushåll. För
mer information se föreningens hemsida.


Parkering/garage
All köhantering gällande parkeringarna hanteras digitalt via Mitt HSB. Vid frågor kontaktas
HSB kund- och medlemscenter. Det är tillåtet att parkera 15 minuter framför entrén, på gator
och inkörsvägar. Vid parkering längre än 15 minuter riskerar bilägaren böter. Felparkerade
bilar ska alltid anmälas till föreningens parkeringsövervakningsbolag. Visa hänsyn i området
och kör eller parkera inte på gräsmattorna.


Den som hyr garage- eller parkeringsplats får inte använda den till annat ändamål än som
uppställningsplats för ett fordon. Det är således inte tillåtet att använda garaget eller förhyrd
parkeringsplats till reparationer, biltvätt eller som förvaring av bildäck och andra föremål. Det
är också förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i bil- och mopedgarage.


Håll tillåten hastighet på 10 km/timmen i garaget och kontrollera alltid att garageportarna går
i lås. Vi hjälps alla åt med att hålla ute objudna gäster. För fullständig information se
föreningens parkeringspolicy på hemsidan.


Porttelefon
Porttelefonen fungerar som en säkerhet för oss boende så att obehöriga inte tar sig in i
fastigheten. Du kan själv registrera det nummer som ska vara kopplat till porttelefonen via din
inloggning till Aptus-systemet eller kontakta HSB kund- och medlemscenter. Porttelefonen
fungerar alla veckodagar mellan klockan 06.00–21.00. Därefter är det endast möjligt att
släppa in besökare via porttelefonen om numret som är kopplat till funktionen slås in
manuellt.


Postboxar
Det är inte tillåtet att placera egen skylt med bostadsrättshavarens namn på postboxarna. Vid
behov av ändring eller ny namnskylt kontakta HSB kund- och medlemscenter. Det är inte
heller tillåtet att klistra fast egna Ej reklam-skyltar, då det förstör ytan på boxarna och ger ett
oenhetligt intryck. Ej reklam-skylt finns på anslagstavlan i samtliga entréer och placeras på
samma rad som bostadsrättshavarens namn på postboxen.


Renovering
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får exempelvis byta golv, tapetsera, sätta upp
nya skåp eller byta vitvaror. Om du avser att göra mer omfattande förändringar ska
föreningens förvaltare alltid kontaktas för konsultation. Särskilt tillstånd krävs bland annat vid
ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten. En tydlig beskrivning samt en
planritning över det tilltänkta ingreppet ska lämnas till förvaltaren för godkännande. För mer
information se föreningens stadgar och fliken för Renovering och ombyggnation på hemsidan.


Vid renovering av badrum ska arbetet utföras fackmannamässigt. För att säkerställa att
föreningen får full ersättning vid eventuell skada orsakad av bostadsrättshavaren ska ett
våtrumsintyg utfärdas som garanterar att det är fackmannamässigt utfört. En kopia på intyget
lämnas till föreningens förvaltare när arbetet är färdigt.


Renoveringsarbete i lägenheter utförs på dagtid helgfria* vardagar mellan klockan
08.00–18.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 10.00–18.00. Informera
alltid dina grannar om aktuell tidplan för renoveringen på anslagstavlan i entrén och ta gärna
kontakt med dina närmsta grannar som berörs mest av eventuella störande ljud. Vid
förflyttning av renoveringsmaterial ska väggar i hiss, entré och våningsplan täckas för att
undvika skador på interiör. Bostadrättshavaren ansvar för att allt material som hör samman
med renoveringen forslas bort.


Rökning
Intill portarna, vid föreningens lekplatser och i samtliga gemensamhetsutrymmen och lokaler

är rökning absolut förbjuden. Respektera också att många störs av cigarettrök och släng inte
fimpar från balkongen och på marken. Använd de askkoppar som finns i området.


Släpkärran
I föreningen finns en släpkärra som medlemmarna kostnadsfritt kan boka maximalt fyra pass i
månaden. Släpkärran är uppställd i kallgaraget och bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i
appen. Nyckeln hämtas i ett nyckelskåp utanför publokalen i Rv 25. Vid upptäckt av fel och
brister ska HSB kund- och medlemscenter omgående informeras. Släpkärran får endast
användas av dig som bor i föreningen.


Snöröjning
Den som hyr parkering ansvarar för snöröjning på sin parkeringsplats. Snöskyffel finns att
låna i respektive hus. Vid behov av extra halkbekämpning kontakta HSB kund- och
medlemscenter eller använd sanden i utställda sandlådor.


Stadgar/stämma och styrelse
Föreningens stadgar och bostadsrättslagen reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna är
registrerade hos Bolagsverket och finns på föreningens hemsida. Föreningsstämman hålls
årligen i maj och i enlighet med stadgarna ska kallelsen till stämman delas ut senast två och
tidigast fyra veckor innan stämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet och varje
hushåll har en röst. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar. Vid
stämman väljs styrelsens ordförande, styrelsens ledamöter, valberedning och revisor. På
föreningsstämman har medlemmarna också möjlighet att få ett ärende behandlat genom
skriven motion. Motioner mottas senast den 31 mars och skickas till fogdetorp@styrelsen.se
eller lämnas i brevlådan utanför kontoret, Rv 23. Endast de ärenden som meddelats i förväg
får behandlas och beslutas om vid stämman. Enligt stadgarna ska protokollet från stämman
vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor efter stämman och publiceras då på hemsidan
samt anslås i entréerna.


Styrelsen består av minst tre och högst elva ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen
sammanträder den tredje tisdagen i varje månad utom juli. Tiden däremellan jobbar de olika
utskotten både med beslutade ärenden och med att bereda kommande ärenden för behandling i styrelsen. Protokollen från styrelsens möten är inte offentliga handlingar eftersom de kan
innehålla uppgifter om enskilda medlemmar. Aktuella uppgifter om styrelsen finns på hemsidan och på Aptus-tavlorna.


Strömavbrott
Strömavbrott i lägenheten beror ofta på att det gått en säkring. Kontrollera först elskåpet som
sitter i hallen i lägenheten. Om problemet kvarstår har troligtvis huvudsäkringen på
våningsplanet gått och behöver då felanmälas till HSB kund- och medlemscenter. Se punkten
Felanmälan.


Störande ljud
Visa dina grannar hänsyn vid alla tider på dygnet. Tänk på ljudnivån när du tittar på TV,

lyssnar på musik eller spelar något instrument. Särskild hänsyn bör visas vardagar mellan
klockan 22.00–07.00 och på helger mellan klockan 23.00–09.00. Undvik störande
vattentappning mellan klockan 22.00–06.00. Vad gäller enstaka särskilt störande ljud är det
exempelvis tillåtet att borra ett hål, hamra eller spika upp en tavla vardagar mellan klockan
08.00–20.00 samt helger mellan klockan 10.00–18.00. För tillåten tid vid mer omfattande
renovering se punkten Renovering.


Om du upplever att du störs ta i första hand själv kontakt med din granne. Om det inte hjälper
kan föreningens förvaltare kontaktas via HSB kund- och medlemscenter.


Säkerhet
Källardörrar, bakdörren och porten i entrén ska alltid hållas stängda och låsta. Vid flyttning
eller transport av möbler, varor och liknande ska porten ställas upp så kort tid som möjligt och
alltid under uppsikt. Detsamma gäller dörrarna till anslutande cykel- och barnvagnsrum.
Tillsammans har vi alla ett ansvar att förebygga inbrott och skadegörelse.


Säkerhetsdörr
Säkerhetsdörren tillhör föreningen och inga ingrepp på dörren är tillåtna. Låscylindern med
vredet tillhör däremot den boende. Om låset behöver bytas kontaktas HSB kund- och
medlemscenter.


Telia
Telia tillhandahåller föreningen digital-TV, bredband och IP-telefoni. För felanmälan, teknisk
support eller andra frågor som rör ovanstående tjänster kontaktas Telias support på
telefonnummer 020–202 070.


Trivselpeng
För att öka trivseln i föreningen finns en trivselpeng för respektive hus på 3 000 kronor att
använda till en gemensam aktivitet. En skriftlig förfrågan lämnas till styrelsen för
godkännande av kostnader för planerad aktivitet. Blankett för redovisning av kostnader finns
att hämta på hemsidan.


Tvättstugan
I samtliga hus finns två tvättstugor. Varje tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en
torktumlare, ett torkskåp och en mangel. I Rv 20 finns en gemensam tvättstuga för grovtvätt
som också bokas via hemsidan, Aptus-tavlorna eller i appen. Tiderna är uppdelade i
tretimmarspass mellan klockan 06.00–00.00. Det går att boka max tre pass åt gången. Om
passet inte nyttjas inom trettio minuter blir det bokningsbart för övriga medlemmar i huset.


Vänligen respektera tillåten tvättid och de lokalregler som finns på hemsidan och i
tvättstugan. Visa dina grannar hänsyn och lämna alltid tvättstugan i väl städat skick. Även
hemtjänst som tvättar för medlemmars räkning omfattas av lokalreglerna. Felanmälan görs till
HSB kund- och medlemscenter och magnetskylt placeras på den anmälda utrustningen.


Underhåll lägenhet
Bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, vilket innebär att
bostadsrättshavaren på egen bekostnad ansvarar för underhåll och reparation av lägenheten
och tillhörande utrymmen. Vad bostadsrättshavaren är skyldig att underhålla framgår av
föreningens stadgar (§ 31) och av bostadsrättslagen. Till lägenhetens underhållsskyldighet hör
bland annat lägenhetens väggar, golv, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i
fönster samt lägenhetens innerdörrar.


Det är viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen då ansvaret för det
fuktisolerande skiktet är bostadsrättshavarens. Vattenskador kostar ofta mycket pengar och
leder till stort obehag för de som drabbas.


Nota bene! Bostadsrättshavaren är utan undantag skyldig att ge föreningen tillträde till
lägenheten för att utföra arbete som föreningen ansvarar för.


Utomhusmiljön
Vår fina utemiljö är till för att användas så medverka till att den blir till glädje för oss alla.
Använd de anlagda gångarna och ta inga genvägar genom planteringar. Vi hjälps alla åt att
hålla snyggt efter oss, använd därför papperskorgar för skräp och plocka upp efter hunden.
Större avfall slängs i sopkärlen. Tänk på att ställa tillbaka utemöblerna om du flyttar dem.
Respektera grannarna och håll nere ljudnivån efter klockan 22.00 i utemiljön. Rökning vid
lekplatserna är absolut förbjuden. Använd gärna föreningens platser för utomhusaktiviteter
(boule, tennisbana, basket och fotbollsplan).


Välkomstvärd
Som nyinflyttad blir du kontaktad av föreningens välkomstvärdar för en introduktion till
föreningen.


Överlåtelse av lägenhet
Vid försäljning av bostadsrätt ska köparen först godkännas som medlem i föreningen. Det
görs efter att styrelsen fått en kopia av överlåtelseavtalet tillsammans med ansökan om
medlemskap i föreningen och därefter tagit en aktuell kreditupplysning. Utöver
kreditupplysning kan styrelsen vid behov kräva uppgifter om arbetsgivarintyg, inkomst och
andra referenser. Även i samband med ändrade ägandeförhållanden vid exempelvis
giftermål/samboskap eller skilsmässa ska överlåtelsehandlingar lämnas till föreningen. All
hantering av överlåtelser sker digitalt via Mitt HSB.


Föreningen har fattat policybeslutet att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent
ska bo i lägenheten äga minst 10 procent av bostaden annars betraktas det som en olovlig
andrahandsuthyrning.


Vid frågor och funderingar om trivselreglerna vänligen kontakta styrelsen.


*Till helgdagar räknas:

Nyårsafton, nyårsdagen, trettondedagsafton, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag,
påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, kristi himmelfärdsdag, nationaldagen,
midsommarafton, midsommardagen, alla helgons afton, alla helgons dag, julafton, juldagen
och annandag jul.